Monday, February 1, 2010

Fungsi dan Bidang Tugas

GURU BESAR
• Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa PIBG, Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Tergempar, tetapi tidak boleh mengundi.
• Mewakili pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengawal dan menasihati Persatuan supaya segala aktiviti, kegiatan dan keputusan yang dibuat dalam mesyuarat-mesyuarat Persatuan tidak bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan, dasar-dasar negara dan dasar-dasar mengenai pelajaran dan pendidikan serta hal-hal berkaitan dengan pentadbiran sekolah.
• Berhak untuk menghenti dan menangguhkan mesyuarat Persatuan jika difikirkan wajar untuk kepentingan anggota Persatuan
• Meluluskan semua agenda mesyuarat dan perkara yang akan dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa PIBG dan Persatuan
• Memberi penjelasan kepada sesuatu isu mengenai pengurusan dan perjalanan Sekolah dan akademik serta isu-isu yang berkaitan dengannya dalam mesyuarat persatuan
• Memastikan kegiatan persatuan selaras dengan tujuan dan fungsi Persatuan;
• Memastikan sumbangan Persatuan yang diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tahunan tidak membebankan dan tidak mengandungi sebarang unsur paksaan; dan
• Menentukan tetamu kehormat dan para jemputan yang menghadiri majlis anjuran Persatuan dilayan mengikut peraturan dan protokol yang ditetapkan oleh Kementerian.

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
• Merancang dan menyelaraskan urusan pentadbiran am.
• Menguruskan hal ehwal perkhidmatan dan perjawatan guru dan bukan guru.
• Mengurus Buku Rekod Perkhidmatan (BRP).
• Mengurus rekod harta tetap kerajaan.
• Memberi khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan pentadbiran am dan kewangan kepada pihak sekolah.

SETIAUSAHA KURIKULUM
• Menyediakan dan mengedarkan surat penggilan mesyuarat.
• Mencatatkan minit mesyuarat.
• Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada semua ahli panitia.
• Mengumpul dan menyimpan segala dokumen panitia.
• Menghubungi ahli panitia untuk memperolehi maklumat segera tentang isu-isu berbangkit dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkaitan dengan panitia.
• Menguruskan percetakan laporan projek panitia dan status mata pelajaran.
• Mengumpul dan membekalkan maklumat yang diperlukan oleh Ketua Panitia.
• Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Nazir Sekolah dan Ketua Panitia dari semasa ke semasa.

KETUA PANITIA
• Merancang program dan aktiviti panitia.
• Mengambil langkah-langkah melaksanakan program dan aktiviti yang dirancang.
• Mempengerusikan mesyuarat panita.
• Merancang dan melaksanakan program perkembangan staf.
• Mempertingkatkan mutu pemeriksaan dan pelaporan mata pelajaran.Cadangkan dan melaksanakan projek-projek panitia semasa ke semasa.
• Mewakili panitia dalam mesyuarat sektor atau mesyuarat-mesyuarat lain yang diperlukan.
• Mewujudkan hubungan dan kerjasama dengan pegawai-pegawai mata pelajaran di bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan.
• Menyediakan laporan matapelajaran-matapelajaran untuk diserahkan kepada Ketua Penolong Pengarah Sektor panitia berkaitan.
• Menilai keberkesanan program dan akitiviti yang dilaksanakan.
• Menilai prestasi tahunan panitia.
• Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Sekolah dan Ketua Penolong Sektor / Ketua Nazir Negeri.

GURU MEDIA
• Mengekalkan kemahiran sebagai guru dalam pengajaran dan pembelajaran biasa.
• Mengekalkan keistimewaan sebagai guru di sekolah.
• Memastikan pelaksanaan dasar yang dirancang diselaraskan
• Dasar dan program yang dirancang dapat disebarkan kepada semua yang terlibat.
• Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran maklumat.
• Mengintegrasikan literasi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran.

GURU PEMULIHAN
• Mengesan masalah pembelajaran pelajar sepanjang masa, merancang pelbagai alat dan bahan bantu mengajar serta pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P).
• Komitmen yang menyeluruh
• Mudah didekati, mesra dan mampu menyelesaikan masalah.
• Meransang dan merancang dan menggunakan pelbagai cara bagi memastikan murid dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran.
• Meransang dan mendorong murid belajar hingga mereka menguasai apa yang diajar.

GURU MATA PELAJARAN
• Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan setiap minggu.
• Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan mata pelajaran yang berkenaan.
• Memahami dan mematuhi pekeliling_pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.
• Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut rancangan pelajaran yang disediakan.
• Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan murid kepada pengetua/ wakilnya pada masa yang dikehendaki.

SETIAUSAHA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
• Memberi perkhidmatan yang mesra, selesa dan berkualiti kepada semua peserta.
• Menjana perkongsian pintar dalam bidang pengetahuan, kemahiran serta kepakaran bersama-sama para pendidik.
• Meningkatkan mutu profesionalisme kami dengan mengamalkan budaya berketrampilan.
• Memastikan sekurang-kurangnya 95% pegawai dan staf yang mengikuti program peningkatan profesionalisme dapat menggunakan input yang diterima dalam melaksanakan tugas mereka.

GURU DATA
• Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Guru Besar/Pengetua (PGB).
• Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh Bahagian-Bahagian di KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah (Gabungan) dan sekolah dan lain-lain agensi kerajaan.
• Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat sekolah.
• Menjadi Setiausaha Jawatankuasa Maklumat dan Pengkomputeran Sekolah (JMPS).
• Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke semasa.

PENYELARAS BESTARI
• Merancang dan mengajar matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.
• Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah.
• Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.
• Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.
• Melatih guru menggunkan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
• Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.
• Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh KPM.
• Memastikan integriti dan keselamatan data.

PENOLONG KANAN HEM
• Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program dan aktiviti Hal Ehwal Murid meliputi aspek:- Buku Teks, Asrama, Biasiswa dan Bantuan Pelajar Miskin, RMT, Anti Dadah, RIMUP dan lain-lain.
• Menyelaras hal-hal kaunseling dan disiplin murid.
• Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti sukan dan kokurikulum meliputi persatuan dan badan beruniform.
• Memantau dan menyelaras pelaksanaan pendidikan wajib dan sekolah selamat.

SETIAUSAHA HEM
• Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan.
• Mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu mengikut arahan Pengetua.
• Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Disiplin dan Kaunseling, Keselamatan dan Kebajikan Murid, Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan Kewangan, Penerbitan dan Percetakan, Koperasi Sekolah, Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada)
• Membantu Pengetua dalam pentadbiran Hal Ehwal Murid sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang
• Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam dalam semua aspek perancangan dan pengurusan Hal Ehwal Murid di sekolah.

GURU DISPLIN
• Perjumpaan Jawatankuasa Badan Disiplin Dan Pengawas.
• Merancang tugas dan kegiatan pengawas sepanjang tahun.
• Berusaha menyebarkan undang-undang dan peraturan sekolah.
• Tindakan susulan tugas jawatankuasa dan jadual pengawas.
• Rekod murid bermasalah dan hantar ke unit kaunseling.
• Perjumpaan bulanan.
• Kegiatan kebajikan.
• Ceramah dan bimbingan.

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
• Menasihati / membimbing murid yang bermasalah.
• Merekod bermasalah.
• Mempamerkan carta unit bimbingan dan kaunseling
• Membuat laporan murid bermasalah untuk tindakan susulan.
• Mengadakan ceramah khas dari luar.

GURU RMT
• Pemilihan murid yang layak menerima RMT.
• Pemilihan pembekal makanan.
• Penyeliaan dan pelaksanaan program RMT.
• Pastikan kebersihan dan keselamatan semasa makan.
• Mengemaskinikan rekod dan penyediaan laporan.
• Membanci murid yang patut menerima susu percuma.

GURU KESIHATAN DAN KESELAMATAN
• Memastikan murid tahun satu mempunyai rekod kesihatan.
• Penjagaan peti ubat sekolah.
• Membantu unit perubatan dan rawatan yang datang membuat rawatan.
• Membantu pihak sekolah menghantar murid sakit ke hospital, klinik dan rumah.
• Menentukan semua murid selamat semasa berada di sekolah.

GURU SPBT
• Menentukan murid yang layak mendapatkan buku teks.
• Mengawal selia buku stok.
• Memfailkan borang SPBT dengan baik.
• Mendedahkan peraturan kepada murid mengenai penggunaan buku teks.
• Membaiki buku rosak dan menjalankan hapus kira bila cukup tempohnya.
• Mengadakan pemeriksaan tentang penggunaan buku teks.

GURU PENASIHAT LEMBAGA PENGAWAS
• Merancang tugas dan kegiatan pengawas sepanjang tahun.
• Berusaha menyebarkan undang-undang dan peraturan sekolah.
• Tindakan susulan tugas jawatankuasa dan jadual pengawas.
• Rekod murid bermasalah dan hantar ke unit kaunseling.
• Perjumpaan bulanan.
• Kegiatan kebajikan.
• Ceramah dan bimbingan.

GURU KEBAJIKAN
• Menyediakan kemudahan asas akademik dan bukan akademik
• Menjaga keselamatan dan kesihatan pelajar
• Mewujudkan perkhidmatan bimbingan dan kauseling
• Menggunkan pelbagai bentuk bantuan kepada pelajar
• Meningkatkan disiplin dan sahsiah pelajar

PENOLONG KOKURIKULUM
• Merancang program latihan dalam bidang-bidang kepimpinan kurikulum, instruksional & kokurikulum;
• Mengelola dan melaksanakan kursus-kursus dalam bidang pengurusan kurikulum, pengurusan jawatankuasa kurikulum & panitia mata pelajaran;
• Membimbing dalam bidang pengurusan kokurikulum;
• Memperkemaskan pengurusan kokurikulum;
• Menerbitkan bahan penulisan dalam bidang kokurikulum;
• Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang kokurikulum;
• Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
• Menentukan bekalan, persiapan dan kemudahan asas aktiviti-aktiviti kokurikulum
• Menyelenggara dan merekod kelengkapan serta kemudahan kokurikulum
• Mengoptimumkan penggunaan kelengkapan dan kemudahan
• Merancang dan menjadualkan kegiatan-kegiatan kokurikulum sepanjang tahun
• Menyelaras aktiviti-aktiviti kokurikulum dengan institusi / perbadanan luar
• Mempengerusikan mesyuarat yang berhubung kait dengan hal-hal kokurikulum

SETIAUSAHA SUKAN
• Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah.
• Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSKL/MSSM.
• Membantu Pengetua/PK Kokurikulum mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.
• Menetapkan dasar penempatan pelajar dalam rumah sukan.
• Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
• Menyelaras penyertaan sekolah dalam akiviti luar sekolah
• Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.
• Menyediakan peraturan penggunaan peralatan, gelanggang dan kemudahan sukan.
• Menyediakan laporan lengkap semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran / rujukan / rekod.

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN
• Memajukan kemahiran dan minat murid-murid dalam permainan sukan yang dijagai
• Membnentu, membuat pemilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka
• Berusha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar dalam permainan itu
• Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untuk perlawanan antara rumah
• Menganjurkan perlawanan antara sekolah seberapa kerap yang mungkin
• Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar termasuk surat izin ibubapa dan memastikan murid-murid itu dilindungi insurans
• Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah dan pertandingnan-pertandingan peringkat sekolah
• Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan bagi permainan itu.
• Memastikan murid-murid pasukan sekolah memilik semangat kesukanan yang tinggi disamping menjunjung undang-undang dan disiplin sekolah.
• Menentukan peraatan/gelenggang permainan sentiasa dalam kaedaan sempurna dan selamat untuk digunakan
• Merancang dengan guru-guru rumah tentang aktiviti-aktiviti tahunan pada awal penggal.
• Menilai prestasi pasukannya dalam permaianan itu.
• Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa kesemasa

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM
• Membentuk AJK persatuan / kelab / badan beruniform
• Memastikan aktiviti-aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
• Memastikan adanya peraturan / perlembagaan.
• Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam Perlembagaan.
• Merancang aktiviti tahunan bersama pelajar dan menyerahkannya kepada Penyelaras.
• Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
• Merancang strategi untuk peningkatan persatuan / kelab / badan beruniform .
• Membuat anggaran pendapatan / perbelanjaan.
• Mengurus kewangan dan hartabenda / peralatan persatuan / kelab / badan beruniform.
• Menentukan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.
• Melaporkan kegiatan kepada Penolong Kanan Kokurikulum.
• Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti / hari khas kokurikulum dan lain-lain.
• Menguruskan surat menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.
• Menentukan papan kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
• Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
• Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima sijil kepada Jawatankuasa.

PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN
• Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan supaya benar-benar teratur dan bergerak
• Bertanggungjawab sebagai penggerak kepada peraturan-peraturan berkenaan bagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfaedah kepada ahli-ahli seperti:
• Membimbing ahli-ahli jawatankuasa dan ahli-ahli persatuan dalam memahami peraturan-peraturan persatuan
• Menggiatkan lagi kecenderungan murid-murid dalam bidang pelajaran
• Menentukan rancangan kegiatan tahunan dibuat dan disampaikan kepada Guru Besar pada awal penggal persekolahan yang pertama tiap-tiap tahun.

1 comment:

  1. Thank you so much for the info!this has helped me a lot in finishing my laporan minggu orientasi guru baru! :)

    ReplyDelete